سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی صادقی راشد – کارشناس ارشد کشاورزی- اصلاح نباتات
محمد مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سعید اهری زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق تعداد ۹ جمعیت مختلف چمن گندمی سیسیلی (Agropyron tauri) در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفتند. کرت های اصلی شامل چهار سطح آبیاری و کرت های فرعی شامل ۹ جمعیت بود. در طول فصل زراعی از صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول پدانکل ، طول سنبله، تعداد کل پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه غیر بارور و عملکرد بیولوژیکی یادداشت برداری به عمل آمد. نتایج تجزیه کلاستر بر اساس میانگین داده های استاندارد شده حاکی از آن بود که در همه سطوح آبیاری جمعیت شماره ۷ (مرند- زنوز) در گروه جمعیت های دارای عملکرد بالا قرار می گیرد. در پراکنش جمعیت ها بر اساس دو مولفه اصلی اول و دوم تطابق خوبی بین تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی مشاهده گردید. به طورکلی با توجه به عملکرد، تعداد کل پنجه و تعداد پنجه بارور زیاد جمعیت مرند-زنوز به عنوان جمعیت برتر مشخص شد.