سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب محبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
سعید اهری زاد – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمد رضا شیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان

چکیده:

به منظور گروه بندی هیبریدهای زودرس ذرت دانه ای از نظر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و شناخت صفات موثر در گروه بندی هیبریدهای ذرت تعداد ۱۵ هیبرید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در مرکز تحقیقات مغان مورد بررسی قرار گرفتند هر کرت آزمایشی شامل چهار خط به فاصله ۷۵ سانتیمتر و به طول ۶/۴۸ متر بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین هیبریدهای مورد مطالعه از نظر اکثر صفات مورد ارزیابی، اختلاف آماری معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد . تجزیه خوشه ای به روش وارد هیبریدها را به سه گروه تقسیم نمود و هیبریدهای K1264/5-1×K46 و BC504 و OSSK499 در گروه برتر قرار گرفتند . این هیبریدها به ترتیب دارای عملکرد ۷/۲۳، ۷/۷۷، و ۸/۸۳ تن در هکتار بودند . صحت گروه بندی با تجزیه تابع تشخیص نیز تأیید شد . تجزیه به مؤلفه های اصل ی صفات مورد بررسی را در شش مؤلفه اصلی که حدود ۸۷ درصد از واریانس کل را توجیه می نمودند، خلاصه کرد.