سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آروین عشوریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حمدالله کاظمی اربط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بهرام علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی سعید – مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظو ر بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مقاوم به سرمای نخود تیپ کابلی در شرایط دیم استان آذربایجان غربی، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقات کشاورزی دیم ارومیه به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . آزمایش بر روی لاین های مقاوم به سرمای ارسالی از ایکاردا و رقم محلی قزوین به عنوان شاهد به اجرا در آمد. صفات طول ریشه چه، جوان هزنی، تعداد بوته سبز شده،ارتفاع بوته، تعداد نیام، تعداد شاخه فرعی، عملکرد، تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، تعداد روز تا ۱۰۰ % گلدهی، حساسیت به بیماری برق زدگی و وزن صددانه اندازه گیری شد . تفسیر نتایج بعد از دوران از طریق روش واریماکس انجام گرفت و ۱۲ مؤلفه اصلی با ریشه راکد غیر صفر به دست آمد که در بین آنها سه مؤلفه اول بیشترین تغییرات داده ها را توجیه نمودند و برای بررسی و گرو هبندی ژنوتیپ ها استفاده از مؤلفه اصلی اول تا مؤلفه اصلی سوم کافی به نظر آمد . همچنین بر اساس جدول تابع تشخیص کانونیک، دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای لاین های مورد مطالعه براساس تمامی صفات به ۴ گروه تقسیم بندی شد. و لاین های ۶، ۱۴، و ۸ جزو لاین های برتر به حساب آمدند.