مقاله گروه درماني تحليلي- تبادلي بر رضامندي زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: گروه درماني تحليلي- تبادلي بر رضامندي زناشويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درماني
مقاله تحليل- تبادلي
مقاله رضامندي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي فراهاني ملكه
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي گروه درماني به شيوه تحليلي- تبادلي بر رضامندي زناشويي بود. براي اين منظور، از بين زوج هاي مراجعه كننده به كلينيك ها و مراكز خدمات روان شناختي و مشاوره، ۱۶ زوج به طور تصادفي انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند. گروه آزمايشي تحت ۸ جلسه ۲ ساعته تحت درمان به شيوه تحليلي- تبادلي قرار گرفت و گروه گواه، هيچ گونه درماني دريافت نكرد. تحليل نتايج، نشان داد که رضايت زناشويي زوج هاي گروه آزمايشي، به طور معني داري نسبت به گروه گواه، افزايش يافته است. پيگيري وضعيت زوج ها نشان دهنده پايداري تغييرات ايجاد شده است.