مقاله گروه درمانگري شناختي ـ هستي نگر و شناخت درمانگري آموزش محور در بيماران مبتلا به سرطان سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: گروه درمانگري شناختي ـ هستي نگر و شناخت درمانگري آموزش محور در بيماران مبتلا به سرطان سينه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درمانگري شناختي ـ هستي نگر
مقاله شناخت درمانگري آموزش محور
مقاله سرطان سينه
مقاله افسردگي
مقاله اميد
مقاله حرمت خود
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري مطلق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه دو روش مداخله شناخت درمانگري آموزش محور (فري، ۱۹۹۹) و گروه درمانگري شناختي ـ هستي نگر (کي سان و ديگران، ۱۹۹۷) در بهبود مشـکلات رواني زنان افسرده مبتلا به سرطان سينه اجرا شد. چهل زن (۲۰ تا ۶۵ ساله) افسرده مبتلا به سرطان سينه به دو گـروه آزمايشي و يک گروه گواه تقسيم شدند. گروه نمونه سابقه بيماري روان پزشکي قبل از ابتلا به سرطان نداشتند و در زمان اجراي پژوهش ميانگين نمره افسردگي آنها بر اساس آزمون افسردگي تجديدنظر شده بک (بک، استير و براون، ۱۹۹۶) از متوسط بالاتر بود. هر سه گروه به پرسشنامه هاي افسردگي تجديدنظر شده بک (۱۹۹۶)، اميد (ميلر و پاورز، ۱۹۸۸)، حرمت خود (پوپ و مك هيل، ۱۹۸۸) و کيفيت زندگي (آرنسون و ديگران، ۱۹۹۳) قبل و بعد از اجراي درمانگري که در قالب ۱۲ جلسه ۹۰ دقيقه اي به صورت هفتگي اجرا شد، پاسخ دادند. نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري نشان دادند که ميانگين افسردگي در گروه درمانگري شناختي ـ هستي نگر کمتر و ميانگين اميدواري آنها به گونه معناداري بيشتر از ميانگين گروه شناخت درمانگري آموزش محور بود. بين ميانگينهاي حرمت خود و کيفيت زندگي در دو گروه درمانگري تفاوت معنادار به دست نيامد. ميانگين هر چهار متغير در دو گروه آزمايشي تفاوت معنادار با گروه گواه داشت. نتايج بر اساس نظريه هاي زيربنايي دو روش درمانگري و طرح مداخله مورد بحث قرار گرفت.