سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد بالان – کارشناس ارشد ترویج و توسعه روستایی/ کارشناس ارشد جمعیت و توسعه پایدار
مسعود عدل طلب – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

مشارکت با زندگی انسانهای اولیه شروع و با گذشت زمان به نحوی زندگی انسان ها را دگرگون کرده و در هر عرصه از زمان به شکلهای متفاوت برای بهبود و عدالت اجتماعی موثر بودهاست با پیشرفت فرهنگ اجتماعی و به وجود امدن انقلاب صنعتی مشارکت در شکلهای متنوع در توسعه کشورها نقش بسزایی داشته است نظر به این که از یک سو روستانشینی در س اختار جمعیتی ایران بخش عمده ای را به خود اختصاص داده است واز سوی دیگر با عدم توانمندی دستگاههای اجرایی دولت در نقش افرینی های محوری در عرصه جامعه گسترده روستایی رو به رو هستیم درنتیجه بهره گیری از نیروهای محلی و بومی روستایی در قالب مشارکتی های داوطلبانه توجه بیشتری را می طلبد. پس بنابراین گسترش و درونی شدن فرهنگ کار و فعالیت جمعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است لذا نیاز به مشارکت سازمان یافته اگاهانه و داوطلبانه جهت استفاده عقلایی از منابع نیرو در روستاها در فرایند رشد و توسعه ضروری به نظر می رسد ایجاد گروههای سازندگی ابتکاریدرپاسخ به ضرورت فوق می باشد.