سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مژگان صمدی – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
روشنک پارساپور – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
فاطمه حاجیان – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
زهره زاهدی – مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه

چکیده:

افراد داوطلبی هستند که آموزشهای پایه لازم در زمینه مدیریت بحران بخصوص در موارد آمادگی و مقابله بـا آن ماننـد نحـوه خاموش کردن آتش ،جستجو و نجات مجروحان و ارائه کمکهای اولیه می بیننـد و در مواقـع بحرانـی قبـل از رسـیدن و یـا در کنارتیم های اصلی مدیریت بحر ان در محلات خود به فعالیت مشغول می شوند . با آن که داوطلبـان از گذشـته تـاکنون نقـش مهمی در این زمینه ها ایفا می کرده اند ولی تشکیل گروهها ی داوطلب محله ای مدیریت بحران پدیده نسبتاً جدیدی است که تاریخچه آن تقریبا به اواسط دهه ۸۰ میلادی بر می گردد . اداره آتش نشانی لوس آنجلس برای اولین بار در آمریکا این گروههـا را تشکیل داد و سازمان مدیریت بحران فدرال ) ) FEMA این پدیده را به سراسر آمریکا گسترش داد و اکنون در بـیش از ۴۵ ایالت آمریکا و بسیاری از کشورها ی دیگر این گروهها وجود دارند . دلیل اصلی ایجاد این گروهها استفاده از تجربیات بحرانهـای گذشته است و اصولاً مبتنی بر دو اندیشه است . اول اینکه این افرادی که در این گروهها عضو می شوند در پی آموزشهای ارایـه شده آمادگی بیشتری در برابر سوانح پیدا خواهند کرد . – دوم اینکه این افراد قادر خواهند بود به عنـوان نیـرو هـای کمکـی در هنگام بحران ها به خود و خانواده خود وهمسایگان کمکهای امداد و نجات را تا رسیدن کمکها از سازمانهای متولی ارایه دهنـد . این گروهها معمولا توسط شهرداری ها و با کمک سازمانهای مدیریت بحران وسازمانهای امدادی مانند هـلال احمـر یـا صـلیب سرخ در هر محله ایجاد می شوند . معمولا یک نفر هماهنگ کننده در شهرداری ها ارتباط آنها با شهرداری و یا سازمان مـسئول مدیریت بحران را بر قرار میکند . اداره داخلی گروهها اصولا بر عهـده اعـضاء گـروه گذاشـته مـی شـود ولـی آمـوزش , تـدارک و هماهنگی آنها با سازمانهای دیگر بر عهده شهرداری یا نهاد مربوطه است . با توجه به اینکه این افراد ممکن است در حـین انجـام کار دچار مشکلات و صدمات شوندقوانین حمایتی برای پشتیبانی حقوقی این افراد نیز وضع میشود ویـا تحـت پوشـش قـوانین مربوط به بکارگیری نیروهای داوطلب می شوند . از نظر تعداد افراد و ترکیب هر تیم استاندارد خاصی وجـود نـدارد ولـی توصـیه شده است که این تیمها در گروههای ۱۰ نفره با ترکیب زیر باشند : _ رهبر گروه ۱) نفر ) _ تیم آتش نشانی ۲) نفر ) تیم جـستجو و نجات ۲) نفر ) _ تیم معاینات پزشکی ۲) نفر ) تیم ارایه کمکهای پزشکی ۲) نفـر ) رهبـر تـیم در هنگـام بحـران بـه عنـوان فرمانـده عملیات محلی است تا زمانی که مسئولین و سا زمانهای اصلی در محل مستقر شوند . وظیفه او انجام ارزیابی اولیه وضعیت , تعیین اقدامات قابل انجام , فراخوانی افراد اطمینان از صحت و سلامت آنها وداشتن وسایل وتجهیزات لازم , تقسیم کار , نحوه استفاده از نیروهای داوطلب مردمی در محل , تهیه گزارش , ارتباط با سازمانهای مسئول و بطور کلی هدایت عملیـات طبـق دسـتورالعملهای داده شده و تشخیص فردی است . گروه آتش نشانی اقدام به خاموش کردن اتش سوزیهای کوچک احتمالی در محل وکمـک بـه سایر افراد تیم و تخلیه اضطراری افراد ومجروحان و مانند آنها می باشد . افراد جستجو ونجات اقدام بـه شناسـایی افـراد آسـیب
دیده نموده و در صورت امکان بـه کمـک افـ راد دیگـر موجـود در تـیم مطـابق بـا آ موزشـهای ارایـه شـده بـه انهـا اقـدام مـی نمایند . گروههای پزشکی نیز اقدام به شناسایی مشکلات افراد آسیب دیـده و د رمـان مـوقتی آنهـا تـا حـد امکـان و انتقـال بـه بیمارستان می نمایند . آموزش گروههای داوطلب کار چندان دشواری نیست . کلاسها را می توان در مقیاسهای بزرگ و با شرکت تعداد زیـادی از افـراد انجام داد . کلاسها معمولاً شامل سخنرانی افراد متخصص و تشریح دستورالعملهای انجام عملیات امداد و نجات می شـوند . بـرای تشکیل گروهها و جذب افراد از روشهای مختلف تشویقی و تبلیغی می توان کمک گرفت . در ارایه آموزشها نیز می توان از افراد داوطلب و یا کسانی که قبلا این آموزشها را دیده اند استفاده کرد . سازماندهی افراد و گروههایی که آمـوزش مـی بیننـد بـسیار
مهم است . با امید به اینکه هر چه زودتر این گروهها با کیفیت عالی در تهران و سپس سایر شـهرهای ایـران ایجـاد شـوند و در بحرانهای احتمالی بعدی با حضور این گر وهها شاهد کاهش تلفاتانسانی و تأ ثیر گذاری آنها باشیم . بـا توجـه بـه قـرار گـرفتن کشور عزیزمان ایران در منطقه زلزله خیز ، ایجاد گروههای مدیریت بحران محله در حوادث غیر مترقبه در سراسر کشور ضروری
به نظر می رسد . لذا با هماهنگی سازمان مدیریت بحران با تشکیل این گروهها می توان گام اساسی و موثری در جهـت کـاهش تلفات انسانی و تاثیرگذاری عوامل بحران ساز در جامعه بر داشت .