سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل قلمبر – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

چکیده:

با توجه به ضرورت و اهمیت فراوان استمرار تامین برق و حفظ استانداردهای جهانی در جهت رضایت مشترکین و همچنین کاستن دفعات قطع برق و در نهایت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، به نظر می رسد استفاده بهینه و سازمان یافته از گروه های خط گرم در انجام برخی از فرایندهای اجرای تعمیرات، سرویس و نگهداری و سایر عملیات با برنامه، پیشگیرانه و پیشبینانه و نیز انجام مواردی از فعالیت های احداث و توسعه بخصوص در شبکه های فشار متوسط، می توانند بعنوان یکی از چالشهای موثر و عملی در کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از خاموشی های با برنامه، بهبود و با نگرش فنی و اقتصادی بضصورت جدی در صدر اهداف عالیه شرکت های توزیع مدنظر قرار گیرد. در این زمینه ابتدا ضرورت استقرار و ایجاد ساختاری مناسب و سازماندهی گروه های خط گرم با استفاده از نیروی انسانی موجود در ششرکتهای توزیع و تعیین روشهای راهبردی مطلوب برای جذب و هدایت گروه های خط گرم پیمانکار بصورت سیستماتیک تحت پوشش یک واحد مستقل و متمرکز به نام اداره خط گرم جهت توسعه و نهادینه شدن این شیوه از کار در سطح شرکت های توزیع و همچنین بکارگیری و استفاده از المانها و یراق آلات و لوازم مصرفی مخصوص و متناسب با روش کار به صورت خط گرم در شبکه های توزیع کهلازم است از هم اکنون در دستور کار این قرار گیرد، مطرح گردیده است. در نهایت افزایش دامنه و فراگیر نمودن فعالیت های اجرای شرکت های توزیع روی خطوط تحت ولتاژ و سوق دادن هرچه بیشتر روند فعالیت ها تا نیل به هدف حذف آلترناتیو خاموشی با برنامه از فرهنگ عرصه کارزار شرکت های توزیع بعنوان راهکاری موثر و اثربخش در کاهش مییزان خاموشی با برنامه و سرانجام کل انرژی توزیع نشده از بخش توزیع بیان گردیده است.