مقاله گروه گونه هاي اکولوژيک در رابطه با عوامل محيطي در جنگلهاي منطقه قلارنگ، استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۰۸ تا ۵۱۹ منتشر شده است.
نام: گروه گونه هاي اکولوژيک در رابطه با عوامل محيطي در جنگلهاي منطقه قلارنگ، استان ايلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه گونه هاي اکولوژيک
مقاله عوامل محيطي
مقاله آناليز چند متغيره
مقاله قلارنگ
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي، تعيين گروه گونه هاي اکولوژيک گياهي در رابطه با عوامل محيطي توپوگرافي و خاکي و شناسايي رويشگاهها در قالب گروههاي اکولوژيک در منطقه حفاظت شده قلارنگ واقع در ايلام در غرب ايران بود. به منظور انجام اين تحقيق، مساحت قطعه نمونه براي گونه هاي چوبي (درختي، درختچه اي و بوته اي) ۴۰۰ متر مربع (به ابعاد۲۰×۲۰ متر) در نظر گرفته شد و براي برداشت پوشش علفي از روش پلاتهاي حلزوني ويتاکر استفاده شد و سطح حداقل ۶۴ متر مربع به دست آمد. در مجموع ۵۰ قطعه نمونه به روش تصادفي- سيستماتيک برداشت شد. در داخل قطعات نمونه نوع گونه هاي درختي و درختچه اي و درصد پوشش آنها با اندازه گيري تاج آنها تعيين گرديد. در داخل سطح حداقل، نوع گونه هاي علفي کد گذاري و در صد پوشش آنها برآورد شد. به علاوه، عوامل توپوگرافي و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در داخل هر قطعه نمونه برداشت شد. براي آناليز داده ها از روشهاي چند متغيره (PCA, CCA) استفاده گرديد. نتايج نشان داد که در منطقه مورد بررسي ۴ گونه درختي، ۳ گونه درختچه اي، يک گونه بوته اي و ۷۸ گونه علفي متعلق به ۷۳ جنس و ۳۲ خانواده وجود دارد. نتايج آناليز چند متغيره ۵ گروه گونه اکولوژيک و به تبع آن ۵ واحد رويشگاهي را در منطقه مورد مطالعه نشان داد. عوامل محيطي ارتفاع از سطح دريا، ماده آلي، ازت، فسفر، پتاسيم، وزن مخصوص ظاهري، درصد رطوبت اشباع، کربن/نيتروژن، اسيديته خاک و درصد رس مهمترين عوامل تفکيک کننده گروه گونه هاي اکولوژيک بودند.