سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی زرگر – متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی قفسه صدری، عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزش
مژگان کاربخش داوری – متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نگار صالحیان زندی – پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

چکیده:

طرح ملی تروما با هدف جمع آوری اطلاعات در زمینه تروما در سراسر کشور در مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا در سال ۱۳۷۷ طراحی شد. هدف این مقاله تعیین گروه های آسیب پذیر درحواد ث ترافیکی براساس نتایج این طرح میباشد. در یک مطالعه مقطعی اطلاعات کلیه مصدومین حوادث ترافیکی که بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستا نهای منتخب در ۸ شهر کشور بستری شدند، در مدت ۴ ماه جمع آوری شد (به جز تهران : ۱۳ ماه، مشهد و اهواز:۷ماه)میانگین سن بیماران ۲۰/۶±۳۲ بود. ۷۵% بیماران مذکر بودند . اکثریت بیمار ان مورد مطالعه را عابران پیاده، موتورسواران، سرنشینان اتومبیل و دوچرخه سواران تشکیل میدادند. میزان استفاده از کمربند ایمنی در اتومبیل ها حدود ۵% و استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران درحدود ۵/۴% بود. مردان جوان ، عابران پیاده و موتورسواران بیشترین گروه های در معرض خطر را تشکیل می دادند. درصد استفاده از کمربند و کلا ه ایمنی پایین بود که با توجه به اجباری شدن استفاده از این تجهیزات در حا ل حاضر امید می رود که از تعداد و شدت حوادث ترافیکی در آینده کاسته شود.