مقاله گزارشي از اپيدميولوژي سل خارج ريوي در شهرستان شهريار در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۵۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: گزارشي از اپيدميولوژي سل خارج ريوي در شهرستان شهريار در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل خارج ريوي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله شهريار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگ وردي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مايکوباکتريوم توبرکلوزيس معمولا در ريه ها ايجاد عفونت مي کند. اما در يک سوم موارد ممکن است اندام هاي ديگر غير از ريه ها را نيز درگير نمايد. هدف از اين مطالعه، تعيين اپيدميولوژي سل خارج ريوي در شهرستان شهريار در سال ۱۳۸۷ در بيماران مراجعه کننده به مرکز سل شهريار (سهراب علي بخشي) بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، متغيرهاي مختلف مرتبط با موارد جديد سل خارج ريوي در سال ۱۳۸۷ با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در مجموع از ۱۲۷ بيمار مبتلا به سل، ۴۱ مورد (%۳۲٫۳) داراي سل خارج ريوي بودند. ميانگين سني بيماران داراي سل خارج ريوي ۳۵٫۹±۱۶٫۴ سال بود. ۲۵ نفر (%۶۱) از مبتلايان به سل خارج ريوي، زن و ۱۶ نفر (%۳۹) مرد بودند. ۳۰ نفر (%۷۳٫۲) مليت ايراني و ۱۱ نفر (%۲۶٫۸) مليت افغاني داشتند. غدد لنفاوي، شايع ترين جايگاه عفونت در ۱۲ نفر (%۲۹٫۳) بود. سل استخوان و يا مفاصل در ۷ نفر (%۱۷٫۱)، درگيري پلور در ۴ نفر (%۹٫۸)، سل دستگاه گوارشي در ۴ نفر (%۹٫۸) و سل نواحي ديگر بدن در ۱۴ نفر (%۳۴) پس از آن قرار داشتند. همچنين يک بيمار (%۲٫۴) از نظر HIV مثبت بود.
نتيجه گيري: تشخيص درست سل خارج ريوي يکي از مشکلات پيش روي علم پزشکي است. با توجه به تشابه تظاهرات باليني سل خارج ريوي با انواع مختلف از بيماري ها، بکارگيري روش هاي تشخيصي مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است.