سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شیلا خداجو – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
بهزاد شاهمرادی – استادیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت محیط کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

چکیده:
جمع آوری و دفع غیربهداشتی زباله از عوامل اصلی و مواد بسیاری از بیماری های انسان و حیوان می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت جمع آوری زباله در منطقه ۴/۱۹ شهرک بهاران شهر سنندج در سال ۱۳۹۳ انجام شد. در این مطالعه توصیفی، به طور تصادفی ۵۰ خانوار از ساکنین منطقه ۴/۱۹ شهرک بهاران سنندج انتخاب گردید تا نقطه نظر خانوارها در خصوص وضعیت موجود جمع آوری آنها در منطقه مورد مطالعه بررسی شده و میزان آمادگی خانوار در جایگزینی زباله دان های شخصی به جای سطل های عمومی موجود مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز در این ارتباط از طریق بازدید میدانی در ساعات و ایام مختلف سال، فیش برداری و مصاحبه چهره به چهره توسط محقق با خانوارها جمع آوری گردید. جهت ارزیابی میزان رضایت و دیدگاه رانندگان و کارگران شهرداری که مسئول جمع آوری و انتقال زباله های این منطقه هستند، با آنها مصاحبه به عمل آمد. داده ها ی حاصله با استفاده از فرمول های آمار توصیفی تحلیل گردید. میزان زباله تولیدی در این منطقه حدود ۲۲ تن در شبانه روز است. در این منطقه تعداد ۴۰ مرکز تهیه و توزیع فعالیت دارند که وضعیت جمع آوری زباله آنها دارای اشکالاتی همچون عدم تفکیک زباله ها قابل فساد ازغیرقابل فساد، تلنبار نمودن آشغال ها در جلو مغازه ها و ایجاد شرایط و وضعیت نامناسب در محیط است. همچنین نتایج نظرسنجی از ۵۰ خانوار در خصوص روش های فعلی جمع آوری زباله (سرعت جمع آوری و ساعت جمع آوری) نشان داد که ۷۰ درصد از وضعیت موجود رضایت اندکی داشته و ۸۰ درصد از روش استفاده از زباله های شخصی رضایت دارند. وضعیت فعلی جمع آوری و انتقال زباله در منطقه ۴/۱۹ بهاران سنندج نامناسب بوده و استفاده از رباله دان های شخصی می تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.