سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس حاج امینی – دانشگاه پزشکی کرمان – اداره نظارت بر درمان
حمیدرضا حسین اسماعیلی – دانشگاه پزشکی کرمان – اداره نظارت بر درمان

چکیده:

ساعت ۵/۲۹ دقیقه زمین اندکی بالا آمد و پائین رفت . برق شهر قطع شد و قیامتی برپا شد و کمتر از سه ثانیـه همـه چیز درهم نوردیده شد ، آنچه تعبیر می شود من خودم فکر یک دم فرود آمدن شهاب سنگی کـه کـره زمـین منهـدم شـده ، زمِین آرام گرفت و تکانها یکنواخت اما بسیار خفیف ادامه داشت … خیابانها و کوچه ها پر از آهن ، آجر و آوار بـود ، گـرد غلـیظ مرگ باری همه شهر و منطقه راپوشاند . زخمیها به طرف بیمارستان حرکت داده می شدند فقط ساختمان بیمارستان بود ولـی کسی پذیرا و کمک به مددجویان وجود نداشت ، بعضی ها زخمیها را عقب وانت ، داخل جعبه عقب ، روی صـندلی بـه طـرف کرمان حرکت دادند ، هیچ کس به فکر دیگری نبود هر فردی به فکر خودش و افراد درجه اولش بود . همـه مـردم بیمارسـتان های باهنر و افضلی پور را می شناحتند و لاغیر این دو بیمارس تان هم در همان ساعات اولیـه ظرفیتـشان کامـل و دیگـر تـوان پذیرش بیمار رانداشتند درصورتی که در شهر کرمان تعداد ۸ بیمارستان موجود می باشد و درکل اسـتان ۲۴ بیمارسـتان جـزء بیمارستهای شهرستان بم دایر بودند . روش کار : آمار کلیه بیماران پذیرفته شده در سطح استان کرمان اس تخراج . بـه تفکیـک هر بیمارستان مشخص گردید و آمار تختهای بیمارستان هم از مسئولین بیمارستانها گرفته شد . نتایج : تعداد مجروحین حـدود بیست و یک هزار نفر تعداد بیماران که در روزهای اولیه در بیمارستانهای کرمان پذیرش شده انـد حـدودا " شـانزده هـزار نفـر تعداد بیماران ا عزام شده خارج از استان حدودا " پنج هزار نفر تعداد تحتهای موجود در استان حـدود سـه هـزار تخـت نتیجـه گیری : توزیع بیماران در سطح بیمارستان بدون هماهنگی و برنامع ریزی بود . محلی جهت اسـکرین و اعـزام بیمـاران بـه سـایر بیمارستانها وجود نداشت و بیشتر بیماران سرگردان بودند . قابل توضیح می باشد که تقریبا " %50 این بیماران سرپائی بودنـد و تراکم بیماران باعث کندی خدمات رسانی می شد . پشتیبانی بیمارسـتانها از نظـر دارو و تجهیـزات مطلـوب نبـود . کـه باعـث سرگردانی پرسنل درمانی شده بود . پذیرش بیماران قبل از ترخیص در مکانهای مخصوص جهت نگهـداری آمـاده نـشده بـود و بیماران بعد از ترخیص سرگردان بودند و باعث اشغال بختهای بیمارستان شده بود .