سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت اله فتحی –
امیر رستمی –

چکیده:

مورد اول : سگ؛ یک سگ تریر نر ۱ ماهه با علائم بی اشتها یی، سستی، و ترشحات جاری از بینی به بیمارستان دام کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه کرد . در تار یخچه این سگ هیچگونه دارو درمانی مشاهده نمی شد و در معاینه بالینی نیز آلودگی انگلی ( مایت ) مشخص گردید. در آزمایش شمارش تام سلولهای خونی کم خونی جبرانی به همراه انحراف به چپ ثبت شد ) %۲۱ PCV ، ۱۰۶ × ۲,۶۱ /µl RBC ، ۱۶,۹ WBC 103 /µl × ، ). %۶ Band در گستره لام خونی نوتروفیلهای هیپوسگمانته با هسته ها ی دو لبولی شبیه عینک pince-nez با کروماتین خشن و بالغ مشاهده گرد ید . مورفولوژی گلبولهای قرمز غیر نرمال بود . دیگر یافته ها ی آزما یشگاهی شامل موارد ز یر بود : هیپوکروم، پلی کروماژی، میکروآگلوتیناسیون، سلولها ی شیستوزیت و اسفروسیت . درمان با محلول لیندن، دگزامتازون، آیورمکتین، متوکلوپرامید و ب – کمپلکس آغاز گرد ید . با ادامه درمان موفقیت آم یز، انحراف به چپ، مورفولوژ ی و هیپوسگمانتاسیون نوتروفیلها و سا یر سلولها ی خونی به حالت طبیعی برگشت . این مورد ناهنجاری پلگر هیوت کاذب را نشان می دهد که متعاقب بعضی از بیماریهای حاد ومزمن باکتریایی توبرکلوزیس و د یگر بیماریهای و یروسی در دامها و به ندرت در سگ اتفاق می افتد . بعد از یک ماه مراقبت و پی گیری از سگ فوق عود مجدد بیماری گزارش نشد . مورد دوم : گربه؛ یک مورد دیگر از اختلال مشابه که حاکی از وجود نوتروفیلهای هیپوسگمانته یا دولوبولی با الگوی کروماتین خشن بود در گستره لام خونی یک گربه ولگرد ۳ ماهه با نژاد میکس ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی تهران مشاهده گردید . این گربه زمینگیر، بی اشتها، افسرده بوده و به سختی تنفس می کرد . در معاینات فیزیکی در قسمت جلویی شکم جراحاتی مشاهده شد و در تصو یر رادیوگرافی از محوطه شکمی نیز پلورال افیوژن تشخیص داده شد که این شواهد احتمالا حاکی از وجود یک تصادف یا ضربه در تار یخچه گربه بود ولی یکی از همراهان گربه که تعمیر کار ماشین بود ادعا کرد که احتمالا گربه با بعضی از مواد شیمیایی در تعمیرکار تماس داشته است . دیگر یافته ها ی آزما یشگاهی در این گربه شامل موارد زیر بود : %۱۸ PCV ، /µl 13000 WBC و انحراف به چپ شدید ( سلول باند %).۴۰ به علت شرایط وخیم و روبه مرگ، با اجازه مرد تعمیر کار گربه فوق معدوم گشت ولی کالبد گشایی به دلیل مخالفت یکی از همراهان صورت نگرفت .