سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم تهرانی شریف –
سیدعلی سیفی –
سیدمحسن علوی –

چکیده:

یک رأس نریان دو خون، دو ساله به رنگ کرنگ با سابقه افسردگی، بی اشتها یی و عدم تحمل تمرین به دامپزشک ارجاع شد . در معا ینات اولیه تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس افزا یش، مخاطات رنگ پریده و ا یکتریک و درجه حرارت دام در حد طبیعی قرار داشت . جهت بررسی وضعیت سلامت دام، آزما یش کامل خون، آزما یش ادرار و آزما یش انگلی مدفوع انجام پذیرفت . کم خونی شدی و آگلوتیناسیون ماکروسکوپیک کاملاً مشهود بود . جهت تأیید حالت آگلوتیناسیون ( تفریق آن با حالت رولو ) ، نمونه خون با حجم معادل نرمال سالین رقیق و پس از آن یک گسترش د یگر تهیه شد . در بررسی ر یخت شناخت ی گلبول ها ی قرمز یک آن یزو س یتوز خف یف، پل ی کروماز ی ( به علت حضور همزمان سلول شبح و اسفروسیت ) ، سلول شبح و اسفروسیت مشاهده شد . در آزما یش انگلی مدفوع، تخم انگل پاراسکاریس اکوئوروم مشاهده شد . با توجه به داده ها ی آزما یشگاهی ( اتوآگلوتیناسیون ماکروسکوپ یک، کم خونی و حضور سلول ها ی شبح و اسفروسیت ) ، حضور کم خونی همولیتیک با منشأ ایمنی تائید شد . بلافاصله پس از تشخیص، برنامه ها ی درمان حمایتی ( مایع درمانی و تجویز کورتیکوستروئید ها ) و انتقال خون انجام پذیرفت . با توجه به عدم وجود سابقه تجو یز داروها یی نظیر هپارین و پنی سیلین در روزها ی قبل از وقوع بیماری و همچنین عدم وجود سلبقه انتقال خون، منفی بودن نتیجه ویروس کم خونی عفونی اسب و همچنین عدم مشاهده انگل ها ی خونی، به نظر می رسد علت وقوع ا ین کم خونی، ایدیوپاتیک باشد . متأسفانه علی رغم انجام اقدامات درمانی مناسب، دام مذکور چند روز بعد تلف شد