سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر رستمی – بخش بیماریهای ح یات وحش و ح یوانات خانگ ی غ یر معمول، گروه آموزش ی علوم د
تقی زهرائی – گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدمهدی دهقان – بخش جراح ی، راد یولوژی و سنوگراف ی، گروه آموزش ی علوم درمانگاه ی، دانشک
مجید مسعودی فرد – بخش جراحی، رادیولوژی و سنوگرافی، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکد

چکیده:

Aیک رشته مار آبی با نام علمیNutrix nutrix به علت وجود دو توده ز یر جلدی به کلینیک دامها ی کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شد . بررسی تصاو یر راد یو گرافیک و اولتراسونوگرایک توده ها مشخص نمود که عارضه، آبسه ز یر جلدی می باشد . آبسه های مذکور به طر یقه جراحی خارج شدند و نمونه ها در آزما یشگاه میکروب شناسی، با روش کشت و مولتی پلکس PCR مورد بررسی قرار گرفتند . در کشت نمونه ها، باکتر ی سالمونلا جدا گرد ید . برای شناسا یی سالمونلا در حد جنس از پرا یمر inv-A استفاده گردید . جهت شناسا یی سالمونلا تیفی موریوم از پرایمرهای اختصاصی Fljb ,Rfbj و Flic بترتیب براساس توالی ژنوم ۴ :I, O 1 H و ۲ : ۲ H ، ۱ استفاده شد . در کنترل مثبت، ۴ اندازه قابل انتظار محصول PCR از ژنهای FliC, inv-A, Fljb و Rfbj افزایش یافتند . این مطالعه ضمن گزارش وقوع این عارضه در این گونه از مار آبی، نشان داد استفاده از پرایمرهای اختصاصی ۴ :I, O 1 H و ۲ : ۲ H ، ۱ م ی تواند در تشخیص و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم موثر باشد