مقاله گزارش سه مورد بروزوتشديد بيماري التهابي روده به د نبال تحريک تخمک گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: گزارش سه مورد بروزوتشديد بيماري التهابي روده به د نبال تحريک تخمک گذاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوليت اولسروز
مقاله کرون
مقاله تحريک تخمک گذاري
مقاله سايتوکاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان كامران
جناب آقای / سرکار خانم: بيک يزدي اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوليت اولسروز و کرون به عنوان بيماري هاي التهابي روده شناخته شده اند که با مشخصات سيتوکاين و هيستولوژي خاص خود تظاهر مي يابند. گرچه مکانيسم واقعي ايجاد بيماري التهابي روده شناخته شده نيست ولي طبق اطلاعاتي که تا کنون جمع آوري شده استعداد ژنتيکي وعوامل محيطي و ايمونولوژيک در ايجاد بيماري نقش دارد. به نظر مي رسد که پاسخ ايمني نامناسب در مخاط روده به فلور باکتريال روده باعث عدم تعادل در سايتوکاين هاي پرو و آنتي انفلاماتوار موضعي مي گردد و تجمع نوتروفيل و منوسيت منجر به ترشح آنزيمها و راديکالهاي آزاد اکسيژن شده که باعث تخريب مخاط مي شود.
معرفي بيمار
گزارش سه مورد بروزوتشديد کوليت اولسروز و کرون به دنبال تحريک تخمک گذاري ارائه مي گردد.
نتيجه گيري
شايد سايتوکاين هايي که در تحريک تخمدان ترشح مي گردد باعث افزايش نفوذ پذيري روده ثانوي به افزايش سايتوکاين هاي التهابي سيستميک گرديده و نهايتا منجر به مهاجرت وافزايش فعالييت نوتروفيلها و ماکروفاژها در مخاط روده و ترشح آنزيمها و راديکالهاي آزاد اکسيژن شده وباعث بروز يا تشديد بيماري التهابي روده گردد.