سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادله بلوکی – دانشجوی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم پیغان – دانشیار بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالواحد معربی – استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ماهی طلا یی یکی از مهمتر ین و معروف ترین ماهیان آکواریمی محسوب می شوند . تکثیر آن در آکواریوم بزرگ با گیاهان انبوه عملی می باشد . ماهی مقاومی است و از انواع مواد غذا یی تغذ یه می کند . دما ی مناسب تکثیرشان (۲۰ _ ۲۳) درجه سانتیگراد می باشد ودما نباید کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد شود . انواع بزرگ این ماهی ها تا چندین هزار تخم می گذارد . ماهی طلا یی کله شیری از انواع کمیاب این ماهی می باشد که از ژاپن به سا یر کشورها صادر می شود . در تابستان سال ۱۳۸۶ یک عدد ماهی طلا یی کله شیری به بیمارستان دانشکده دامپزشکی ارجاع داده شد .َعلایم ما هی شامل شنای غیرطبیعی به صورت وارانه در سطح آب ، پرخونی باله ها و بی اشتها یی بود . جهت بررسی وضعیت اندام ها ، خصوصاً کیسه شنا رادیولوژی انجام شد . در بررسی اولیه عکس راد یولوژی مشخص شد که کیسه شنا شدیًدا متسع است . پس از مقا یسه رادیوگراف بیمار با عکس رادیولوژی ماهی سالمی از همان گونه ، تغییر شکل و شکستگی در ستون مهره نیز تأ یید شد . شکستگی در قسمت قدامی بدن و تغییر شکل در قسمت خلفی ستون مهره ها بود . برای رفع اتساع کیسه شنا ماهی، کیسه شنا از ناحیه جانبی شکم با یک سوزن استریل سوراخ گردید . در بررسی مجدد رادیولوژی اتساع کیسه شنا برطرف شده، اما ماهی باز هم به صورت وارانه اما در لایه های پایینی آکواریوم شنا می کرد .. علت اصلی شنای غیرطبیعی ماهی تغییر شکل و شکستگی در ستون مهره تشخیص داده شد . در این مدت ماهی به وسیله لوله معدی تغذیه می شد . بتدریج ماهی مبتلا به بیماری آ یروموناسی شد؛ از زخم های جلدی آیروموناس سوبریا جدا گردید . به علت ضعف ماهی و درد کشیدن آن و عدم وجود درمان مشخص جهت رفع شکستگی، ماهی با روش ضربه به سر آسان کشی شد .