مقاله گزارش كوتاه: سلامت رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هاي علوم پزشکي قزوين، زنجان و اراک (۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: گزارش كوتاه: سلامت رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هاي علوم پزشکي قزوين، زنجان و اراک (۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله اختلالات رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برجي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاملو فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي سزيرود كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف تعيين ميزان اختلال هاي رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هاي علوم پزشكي قزوين، زنجان و اراك انجام شد. در اين مطالعه مقطعي تمام دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هاي علوم پزشكي قزوين، زنجان و اراك با استفاده از پرسش نامه  GHQ-28بررسي شدند. نقطه برش ۲۳ براي مقياس كلي در نظر گرفته شد و در آناليز داده ها از آزمون هاي آماري كاي دو و تي استفاده شد. از ميان ۱۵۴ دانشجوي مورد مطالعه، %۲۸٫۶ مشكوك به داشتن اختلال رواني بودند. اين ميزان در دانشگاه هاي زنجان، اراک و قزوين به ترتيب %۴۰٫۷، %۲۶٫۸ و %۲۵٫۶ به دست آمد كه از نظر آماري معني دار نبود. توصيه مي شود به سلامت رواني دانشجويان مقاطع پايين تر توجه بيش تري شود و علاوه بر استفاده از پرسش نامه هاي استاندارد براي مطالعه سلامت رواني دانشجويان، از روش هاي ارزيابي باليني نيز استفاده شود.