مقاله گزارش كوتاه: کيفيت مقالات منتشر شده در مجلات مصوب کميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (۸۴-۱۳۶۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: گزارش كوتاه: کيفيت مقالات منتشر شده در مجلات مصوب کميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (۸۴-۱۳۶۲)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت مقالات پزشکي
مقاله مقاله پژوهشي
مقاله مقاله گزارش مورد
مقاله مقاله مروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: خدام حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي بجستاني سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کيفيت مقالات پزشکي در ارتقاي دانش پزشکي موثر است. اين مطالعه به منظور تعيين کيفيت مقالات منتشر شده مجلات مصوب کميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي ۶۹۰ مقاله منتشر شده بين سال هاي ۸۴-۱۳۶۲ در مجلات علمي پژوهشي كشور که به صورت تصادفي و بر اساس اطلاعات موجود در وب سايت ايران مدکس از بين همه مقالات علوم پزشکي انتخاب شده بودند؛ در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
يافته ها: ۵۲ درصد مقالات از نوع توصيفي، ۲۱٫۲ درصد مداخله اي و ۵٫۸ درصد از نوع تحليلي بود. در سال هاي اخير تعداد مقالات تحليلي و مداخله اي به طور معني داري نسبت به ساير مقالات افزايش يافته بود (P<0.05). از بين مقالات بررسي شده؛ نوع مطالعه هيچ مقاله اي کيفي نبود. درصد مقالات پژوهشي، گزارش مورد و مروري به ترتيب ۴۴٫۹ درصد، ۳۶٫۹ درصد و ۱۴٫۱ درصد بود. در سال هاي اخير ميزان مقالات پژوهشي در مقايسه با مقالات گزارش مورد و مروري به طور معني داري افزايش يافته بود (P<0.05). در ۸۰ درصد از مقالات حداقل يک تست آماري به کار رفته بود. بيشتر مقالات (۶۰ درصد) باليني و متن ۸۲ درصد از مقالات به زبان فارسي بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده روند روبه رشد شاخص هاي مربوط به كيفيت مقالات چاپ شده مي باشد. احتمالا تغيير در سياست هاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص نحوه ارزشيابي معاونت هاي پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق و مقاله نويسي، نحوه امتيازدهي به مجلات مصوب کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور و قوانين ارتقا اعضاي هيات علمي سبب بهبود شاخص هاي كيفي مقالات شده است.