سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قدردان مشهدی – دانشیار بخش داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ا
میرحامد شکریان – دانشجوی سال ششم رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ا
جواد جاویدی دشت – دانشجوی سال ششم رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

بلع مقاد یر زیاد آب در مواقعی که دام به شدت تشنه باشد منجر به مسمومیت با آب می گردد . این حالت می تواند تحت شرایطی که دام به مقاد یر زیاد آب دسترسی می یابد اتفاق بیفتد و نیز در مواقعی که مقادیر زیادی نمک را از دست داده باشد وقوع یابد . دریافت آب ز یاد می تواند منجر به هیپوتونسیته مشخص ما یعات بدن و بدنبال آن همولیز داخل عروقی گردد . برطبق گزارش درماتگاهی دامداری گفت که تعدادی از گوساله های نر پرواری وی مبتلا به نفخ شده اند . در سابقه دام ها محرومیت ۲۴ ساعته از آب و سپس دریافت مقاد یر ز یاد آب وجود داشت . در معا ینه دام های درگیر به جز نفخ، هموگلوبینوری نیز مشاهده گرد ید . در بررسی بالینی هیچ گونه مشاهده غیر عادی د یگری مبنی بر درگیری سا یر اعضا بدن دیده نشد . بر اساس تار یخچه و مشاهده ها ی بالینی مورد فوق مسمومیت با آب تشخیص داده شد . سراتجام مشخص شد که تنها با محدود کردن دسترسی به آب مشکل برطرف شده است .