سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی نژاد – بخش علوم درمانگاهی،دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
راضیه گرامی – دانشجوی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ( ارائه دهنده
امیر رستمی – بخش علوم درمانگاهی،دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

نگه داری خرگوش ها به عنوان حیوانات خانگی،امروزه بسیار معمول شده است وارجاع آنها به دامپزشکان در حال افزایش است . در سالیان اخیر،بیماران دچار عوارض چشمی،سهم قابل توجهی از بیماران را در جمعیت حیوانات کوچک به خود اختصاص می دهند . اختلالات چشمی در این حیوانات می تواند به دلیل عوامل ژنتیکی، مادرزادی، ضربه، عفونت،شرایط نگه دار ی وکمبودها ی تغذ یه ای باشد . اطلاعات کمی در مورد کاتاراکت در ا ینحیوانات در دست است .
کاتاراکت در خرگوش غیرمعمول است و می تواند ناشی از مسائل ژنتیکی بوده و یا می تواند به صورت ثانو یه متعاقب عوارضی مثل یووئیت یا ضربه ایجاد شود . کاتاراکت متعاقب عفونت انسفالیتوزون کانی کولی عدسی و قسمت قدامی چشم در خرگوش امکان رخداد دارد . کاتاراکت در سنین جوانی در خرگوش ها ممکن است اتفاق بیفتد و می تواند علت توکسیک داشته باشد . بر مبنا ی اتیولوژی،کاتاراکت متعاقب سن،عوامل مربوط به متابول یسم گالاکتوز،تغذیه،کمبود ویتامین ها ی گروه ب،د یابت و تروما رخ می دهد . این مقاله به شرح یک مورد کاتاراکت دو طرفه در یک خرگوش یک ساله می پردازد . ارزیابی بالینی این حیوان با مورد معنی داری همراه نبود . علامتی دال بر حضور دیابت ( پرنوشی یا پر ادراری ) وجودنداشت .. اتساع مردمک و کدورت لنز در طول معا ینه ی بالینی مشخص گرد ید . بینایی حیوان مخصو صا در طول روز کاهش پیدا کرده و در طول شب بهتر بود . نقیصه ی باقی ماندن غشاءمردمک به عنوان یک علت مادرزاد ی بیماری وجود نداشت . این بیماری به عنوان کاتاراکت دو طرفه ی بدون علت مشخص در خرگوش در نظر گرفته شد