سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فاطمه فدائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:
استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی خود از دو منطقه رویشی ایرانی- تورانی و صحرا- سیندی برخوردار بوده و بر این اساس تنوع اقلیمی خاصی را دارا می باشد که باعث غنای فلور منطقه گردیده است. جنس گز با نام علمی Tamarix L متعلق به تیره گز یا Tamaricaceae حضور ملموس و کمابیش پیوسته ای را در غالب رویشگاه های استان داشته و همانند سایر نقاط کشور بعد از تیره Chenopodiaceae بیشترین گونه در گیاهان هالوفیت را دارا می باشد جهت تعییم پراکنش و تنوع گونه ای جنس گز در استان سیستان و بلوچستان تعداد قابل توجهی نمونه گز از رویشگاه های متنوع استان سیستان و بلوچستان جمع آوری گردید. پس از تهیه نمونه هرباریومی با استفاده از منابع معتبر گیاهشناسی نسبت به شناسایی نمونه ها اقدام گردید در امر شناسایی علمی نهایی ملاک اصلی فلور ایران شماره ۱ بوده است در نتیجه مطالعه حاضر تعداد ۵ تاکسون شامل ۴ گونه T.karakalensis، T. aralensis، T. kotschyi و T. ramosissima و یک واریته T. passerinoides var. macrocarpa به مجموع پزارشات جنس Tamarix L از رویشگاه های استان سیستان و بلوچستان در فلور شماره ۱ ایران اضافه گردیده است. از این میان دو گونه اول بر اساس نمونه های قدیمی در هرباریوم های خارج از ایران قبلا از استان گزارش گردبده بود که با انجام مطالعه حاضر مجددا از چندین رویشگاه در استان جمع آوری گردیده و نمونه های مربوط به آنها در هرباریوم باغ گیاهشناسی ایران وارد شده اند. در ارتباط با دو گونه و یک واریته مابقی این مطالعه اولین گزارش حضور این تاکسون ها در محدوده استان سیستان و بلوچستان می باشد.