مقاله گزارش وارياسيون عصبي در ناحيه گلوتئال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: گزارش وارياسيون عصبي در ناحيه گلوتئال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب سياتيک
مقاله عصب گلوتئال تحتاني
مقاله عصب جلدي راني خلفي
مقاله وارياسيون آناتوميک
مقاله عضله پيريفورميس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كوشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعصاب سياتيک، جلدي – راني خلفي و گلوتئال تحتاني سه شاخه از شبکه ساکرال مي باشند که براي خروج از لگن از طريق سوراخ سياتيک بزرگ و از زير عضله پيريفورميس عبور مي کنند و وارد ناحيه گلوتئال مي شوند. عصب سياتيک معمولا در زاويه فوقاني حفره پوپليتال به دو شاخه تيبيال و پرونئال مشترک تقسيم مي گردد.
ممکن است وارياسيون هاي مختلفي هنگام عبور اين اعصاب از اين ناحيه وجود داشته باشد. در وارياسيون حاضر، بخش پروتئال مشترک عصب سياتيک همراه با بخشي از عصب جلدي – راني خلفي و عصب گلوتئال تحتاني از بالاي عضله پيريفورميس از لگن خارج شده و فقط بخش تيبال عصب سياتيک و بخشي از عصب جلدي – راني خلفي از زير عضله پيريفورميس عبور مي کنند و وارد ناحيه گلوتئال مي شوند. وارياسيون هم زمان سه عصب از موارد نادر بوده و داراي اهميت باليني و جراحي مي باشد.