سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان ترکی – دستیار بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ – دانشگاه تهران
سعید عزیزیان خانقاه – دانشجوی دکتری دامپزشکی – دانشگاه تهران
غلامرضا عبدالله پور – استادیار بیماری های داخلی دام های بزرگ – دانشگاه تهران
عباس وشکینی – دانشیار بخش رادیولوژی – دانشگاه تهران

چکیده:

تورم حاد و اولیه پرده جنب در نشخوار کنندگان نادر است . این بیماری تقریبا همیشه عارضه ای ثانویه بوده و برونکوپنومونی و تورم ضربه ای نگاری و صفاق می توانند از علل متداول ا یجاد کننده ا ین حالت باشند . التهاب لا یه ها ی جنب می تواند باعث تجمع ما یعات در حفره صدری شو د . به علت عدم ارتباط کیسه ها ی پلور چپ و راست با همد یگر در گاو تجمع ما یعات در فضا ی جنب غالباً یک طرفه است . در این گزارش یک راس گاو ۷ ساله، نژاد دورگ هلشتا ین با علائم کم خوراکی ، دشواری تنفسی و کاهش تولید شیر به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده ش د . در ارزیابی بالینی درجه حرارت بدن ۳۹,۵ ،تعداد ضربان قلب ۱۰۰ و تعداد تنفس ۴۰ عدد در دقیقه ثبت شد . درسمع ناحیه ریه در سمت چپ عدم وجود صدا ی تنفسی جلب نظر می نمود، در صورتیکه صدا ی تنفسی در سمت راست به راحتی قابل سمع بود . همچنین در سمت چپ صدا ی splash با وضوح بالا شنیده می شد . صدای قلب در سمت چپ گنگ و با صدا ی splash همراه بوده، اما در سمت راست فاقد هرگونه صدا ی اضافی بود . ورید وداج در سمت درگیر متسع اما در سمت د یگر طبیعی به نظر می رسید . در اخذ نوار الکتروکارد یوگرام کاهش دامنه امواج P,QRS,T به چشم می خور د . به منظور تفر یق تورم ضربه ا ی آبشامه قلب از تجمع ما یعات در حفره صدری از اولتراسونوگرافی بهره گرفته شد . نتایج بدست آمده از اولتراسونوگرافی، عدم درگیری آبشامه قلب و تجمع ما یعات در حفره صدری سمت چپ را نشان می داد . در سنتز حفره صدری در حدود ۱۵ لیتر ما یع چرکی تخلیه و کشت میکروبی آن حضور اکت ینومایسس پیوژنز را تایید کرد . پس از تخلیه مایعات افزایش دامنه امواج P,QRS,T در نوار الکتروکاردیوگرام دیده شد . اقدامات درمانی در مورد گاو صورت گرفته و با توجه به شواهد موجود علت ا یجاد کننده بیماری نفوذ جسم خارجی تشخیص داده شد .