مقاله گزارش يک مورد نوروبررسلوزيس با تظاهرات سايکولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: گزارش يک مورد نوروبررسلوزيس با تظاهرات سايکولوژيک
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروبروسلوزيس
مقاله بروسلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اين گزارش با هدف معرفي نوروبروسلوزيس به عنوان يکي از تظاهرات بروسلوزيس و راه کارهاي تشخيصي و درماني آن تدوين گشته است. نوروبروسلوزيس بيماري ناشايع است که ميتواند هر قسمتي از سيستم عصبي- مرکزي و محيطي را درگير کند. علايم کلينيکي آن در بيماران چندين گونه است که بيشترين علايم نورولوژيک آن به صورت مننگو آنسفاليت تحت حاد يا مزمن است. تظاهرات حاد توکسيک آن به شکل سردرد، گردن درد، کمر درد، فراموشي، افسردگي و ضعف عضلاني است، بروز بيماري دقيق مشخص نيست. بيشترين سندرم هاي کلينيکي، شامل: مننژيت بروسلايي، آنسفاليت، ميلوپاتي و سايکولوژيک است. تشخيص بيماري به صورت شک به بيماري، علايم کلينيکي، تست سرولوژي سرم و CSF مي باشد. درمان مشکل است و ترکيبي از داکسي سايکلين، ريفامپين و استرپتومايسين است و تا زمانيکه مارکرهاي CSF منفي شود ادامه پيدا ميکند. اثر کورتون مشخص نيست. پروگنوز بهتري نسبت به ديگر اشکال مننژيتهاي مزمن دارد ومورتاليتي کمتري دارد. ولي عوارض خفيف زيادي گزارش شده است.
معرفي مورد: بيمار يک مورد از نوروبروسلوزيس با تظاهرات فاز حاد بيماري است که به صورت سردرد، گردن درد، فراموشي، افسردگي و ضعف عضلاني قبل از بستري مراجعه کرده بود.مطالعات سرولوژي در سرم و CSF نرمال بود ولي Ab اليزاي CSF بروسلا مثبت گزارش شد.درمان دارويي با داکسي سيکلين، سفترياکسون، ريفامپين و کوتريماکسازول براي بيمار شروع شد و بيمار بهبود پيدا کرد.
بحث و نتيجه گيري: تشخيص نوروبروسلوزيس نياز به تشخيص افتراقي از مننژيتهاي مزمن و آنسفاليت ها و بيماريهاي گرانولوماتوز به خصوص مننژيت هاي قارچي و سلي دارد. تشخيص زود هنگام و درمان به موقع فاکتورهاي مهم در بقاي بيمار است.