سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
معصومه علیجانی اردشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی
معصومه شایان مهر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهنام امیری بشلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
به منظور شناسایی گونه های راسته پادمان در شهرستان بابل نمونه برداریهای متعددی از خاک وخاکبرگ و خزه در طی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مناطق مختلف شهرستان انجام گرفت و پادمان موجود در خاک با استفاده از قیف برلیز جداسازی و در اتیل الکل ۷۵ یا ۸۵ درصد نگهداری شدند و با کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق در مجموع پنج جنس و شش گونه از سه خانواده جمع آوری شدند.در این بین، گونه I. cf. riparia برای اولین بار برای فون ایران وگونه s. tenebricusa برای اولین بار از مازندران گزارش میشود. تمام گونه ها برای اولین بار از شهرستان بابل گزارش میشود. نتایج شناسایی به این صورت میباشد: Family Isotomidae: Hemisotoma pontica (Stach, 1947), Isotoma cf. riparia (Nicolet, 1842), FamilyEntomobryidae: subfamily Orchesellinea: Heteromurus major (Moniz,1889), H. nitidus (Templeton, 1835),Subfamily Entomobryinea: Sinellatenebricosa (Folsom, 1902), Family Tomoceridae: subfamilyTomocerinae: Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871)