گزارش کارآزمایشگاه

در گزارش کار آزمایشگاه، دادهها، روشها یافته های آزمایشگاهی مدنظر است. باید دقيق روان، ساختارمند و کاملی، جمع اوری و یادداشت برداری و نوشته شود. برخی از دلایل نگارش گزارش های آزمایشگاه عبارتند از: – در اختیار قراردادن کارهای انجام شده در رابطه با آزمایش مربوطه به مدیران یا استاد مربوطه در جهت نشان دادن یادگیری آزمایش مربوطه.

تصمیم گری مدیران و اساتید درمورد شرکت براساس نتایج گزارش ها

– بایگانی نمودن (آرشیو) کارها، که باعث میشود کارهای انجام شده دوباره انجام نشوند.

– ارزیابی دانشجویان.

جمع آوری داده ها

یکی از مهمترین بخش های تهیه گزارش آزمایش، جمع آوری داده هاست. پسں از آن یادداشت برداری خوب و نوشتن مشاهدات که به جمع آوری صحیح دادهها کمک می کند. نکته بعد نمایش داده ها در جدول است، که استفاده از آنها را در محاسبات بعدی آسانتر می کند. برای تامین ساختارمند بودن گزارش کار آزمایشگاه یک سلسله مراتب متداول برای گزارشهای آزمایشگاه وجود دارد که به قرار زیر است: عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج و بحث، نتیجه گیری (استنتاج) و ضمایم. البته این ساختار در برخی نوشتارهای دانشگاهی مانند مقاله و پایان نامه نویسی نیز وجود دارد که موارد مطرح شده در اینجا برای گزارش نویسی را می توان برای آنها نیز در نظر گرفت. ساختار همهٔ گزارشها یکسان نیست و یک سلسله مراتب خاصی نمی تواند برای همهٔ گزارشها مناسب باشد. برای هر آزمایش، باید به ساختار تعیین شده توسط آموزش دهنده که به بهترین شکل با آزمایش های مورد نظر سازگار میباشد، توجه کرد. هر نوشتار دانشگاهی از قبیل گزارش کار آزمایشگاه و یا مقاله باید دارای عنوانی باشد. عنوان موضوع باید مختصر و خاصی باشد و با حداقل کلمات بطور مفید بر کارهای انجام شده در گزارش یا مقاله دلالت داشته باشد. نکات زیر می تواند به نگارش یک چکیدهٔ خوب کمک کند؛ گرچه چکیده می تواند به طرق مختلفی تعریف شود، این رهنمودها دیدی کلی به شیوهٔ نگارش ادبی به دست می دهد و تقریبا در تمام فرمهای ارائه کتبی میتوان از این نکات در بخش چکیده آن استفاده کرد.