سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی ملکشاهی –
امید مرادی –

چکیده:

پیومتر بعنوان یک تهدید برا ی زندگی خرگوش است . عامل آن در خرگوش غالبا پاستورلا مولتوسیدا می باشد . در این بیماری رحم متسع و انباشته از چرک می گردد . سه راه برای انتقال عامل بیماری وجود دارد که شامل : انتقال برگشتی ازحفره بینی به ناحیه دستگاه تناسلی، انتقال در زمان تولد و از راه مقاربتی .
در شهر یور ماه سال ۱۳۸۶ خرگوش ماده ۱۰ ساله ا ی با علائم افسردگی، بی حالی و بی اشتهائی به بیمارستان دام ها ی کوچک دانشگاه تهران ارجاع داده شد . در معا ینه ولمس ناحیه شکم افزا یش اندازه رحم مشخص گرد ید . در بررسی تابلوی خونی : کم خونی نورموسیتیک نورموکروم یک، هتروفیلی ( حضور لکوسیت گرانولر ) وهمچنین در آزما یش بیوشیمیائی ها یپرکلسترولمیا مشاهده گرد ید . در ارز یابی با راد یوگرافی و سونوگرافی رحم انباشته از ما یع تشخیص دادهشد . به منظور درمان از روش برداشت رحم و تخمدان استفاده گردید . قبل از آغاز جراحی آنتی بیوتیک تراپی صورت گرفت . برای بیهوشی از کتامین ))mg/kg 20 و زا یلازین ))mg/kg 3 استفاده شد . برای برش از روش روتین لاپاراتومی استفاده شد . پیدا کردن تخمدان بعلت احاطه شدن با چربی دشوار بود . پس از برش بافت چربی و مشاهده پا یک تخمدان پایک بوسیله نخ بخیه لیگاتور شد . خلف سرویکس وها ی واژن هم با دو نخ بخیه لیگاتور گرد یدو سپس رحم برداشته شد . داروهائی که پس از عمل تجو یز شد شامل : متوکلوپرامید ( برا ی جلوگیری از انسداد روده ) انروفلوکساسین mg/kg)_sc 10و فوروزما ید mg/kg 2در پیگیری وضعیت حیوان همه ی موارد غیر نرمال پس از سه هفته بهحالت نرمال بازگشتند