سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن شریفی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
عزت اله فتحی –

چکیده:

یک گربه نر ۳ ساله با علائم ضعف، سستی و بی اشتها یی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه کرد . در ارزیابی ها ی بالینی علائم درمانگاهی مرتبط با کم خونی که شامل رنگ پریدگی مخاطات، افزا یش ضربان قلب و تعداد تنفس بود، مشخص گرد ید . در راد یوگرافی و اولترا س ونوگرافی بزرگ شدگی طحال و عقده ها ی لنفاو ی رترواسترنال مشخص گردید . منظره طحال در تصاو یر سونوگرافی کاهش یکنواخت اکوژنیسیته توام با الگوی پارانشیمی لانه زنبوری را نشان می داد . آزمایش کامل خون نیز آنمی جبران ناپذ یر، ترومبوسیتوپنی، لکوسیتوز ) ۹۷۰۰۰ در هر میکرولیتر ) و نوتروفیلی ۷۵۶۶۰) در هر میکرولیتر ) را نشان داد . در بررسی گسترش لام خونی تعداد زیادی گلبول قرمز هسته دار ۳۵) درصد ) شامل روبروسیت های مگالوبلاستیک، روبروسیت های بازوفیلی، متاروبروسیت، میولوبلاست، مگاکاریوسیتهای کوتوله و پلاکتها ی غول پیکر مشاهده گرد ید . در پا یان با توجه به خونسازی غیر موثر و وجود اختلال مورفولوژی در بلوغ سلولها ی خونی ( بویژه رده ار یتروئیدی و میولوئیدی ) ، سندرم میولودیسپلازی تشخیص داده شد . جهت تقسیم بندی اشکال مختلف ا ین سندرم آزما یش مغز استخوان ضروری می باشد ولی متاسفانه آسپیراسیون مغز استخوان به دلیل مخالفت صاحب دام صورت نپذ یرفت با ا ین وجود به دلیل لکوسیتوز، حضور مگاکار یوسیتهای کوتوله، و نیز ارتشاح داخل ارگانی، شکل لوسمی میولومونوسیتیکی مزمن این سندرم بیشتر مد نظر قرار گرفت . لازم به ذکر است که ا ین فرم از سندرم م یولودیسپلازی نسبت به سایر اشکال آن ( اریتروئیدی، سیتوپنی راجعه، افزا یش بلاست ) ، به فراوانی در سگها مشاهده می شود . بزرگ شدن طحال در ا ین مورد نیز می تواند به علت ارتشاح داخل ارگانی رخ داده باشد .