سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت اله فتحی – بیمارستان دام کوچک، بخش آزمایشگاه
ناهید اطیابی –
احمد نجاتی –
علیرضا اویسی –

چکیده:

یک گربه ماده با نژاد موکوتاه ۱/۵ ساله به علت عفونت زخم بازی که دراثر شکستگی در ناحیه استخوان بازوی سمت چپ بوجود آمده بود به درمانگاه دا م کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه کرد . این گربه در حضور اولیه با گذشت حداقل یک هفته از شکستگی، هیچ گونه علائم بالینی را نشان نمی داد . در آزمایش خون کامل هیپرائوزینوفیلی ۵۶۱۶) در هر میکرولیتر ) مشخص گردید . سایر آزما یشات بیوشیمیایی، خونشناسی، انگلی، راد یوگرافی، سونوگرافی، بررسی مغز استخوان و رنگ آمیزی سیتوشیمیایی انجام گرفت . استخوان بازو طی یک عمل جراحی قطع گردید و محل عفونت ناشی از شکستگی برداشته شد . پیگیری و مراقبت از گربه فوق که به مدت ۴۵ روز و حتی بعد ازعمل جراحی و کورتن تراپی جهت یافتن علت ه یپرائوزینوفیلی پا یدار در خون صورت گرفت بی نتیجه بود . انجام بیوپسی از بافتهای مختلف گربه به علت مخالفت صاحب گربه و نیز شرا یط رو به بهبود آن صورت نگرفت . نسبت سلولهای میولوئیدی به اریتروئیدی دربررسی مغزاستخوان تاحدودی افزایش یافته بود ).۳,۴۵:۱) اسپلنومگالی در تصاویر رادیوگرافی و سونوگرافی مسجل گشت . تمام آزما یشات انگلی، تست سریع جهت یافتن و یروس لوسمی و نقص ایمنی گربه منفی گزارش شد . آنچه که ا ین مطالعه را از سا یر مطالعات مربوط به سندرم هیپر ائوزینوفیلی متما یز می کند عدم وجود علائم بالینی خاص، اشتها ی ز یاد و نداشتن اسهال و استفراغ و عدم کاهش وزن در ا ین گربه است، چرا که در تمام گزارشات قبلی محققین صرفنظراز علائم ذکر شده، بی اشتها یی حد اقل یافته بالینی و اصلی در سندرم هیپرائوزینوفیلی است . تا به امروز (۸۶/۱۰/۱۰) که حدود ۷ ماه از تار یخ جراحی استخوان بازو در ا ین گربه می گذرد حال عمومی گربه مطلوب گزارش شده است