سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم حب نقی –
بهرام دلیر نقده –
امین ممقانی –

چکیده:

باقی ماندن سوراخ زمان جنینی در دیواره بطن های قلب، از ناهنجاری های شایع در گوساله ها است که باعث درجاتی از نارسایی احتقانی قلب می شود، ولی وجود نقیصه بزرگ در سپتوم بطنی یا عدم تشکیل سپتوم و ناهنجاری ها ی همراه آن بندرت اتفاق می افتد . در گزارش حاضر، گوسا له ای یک روزه با علائم عدم تعادل به کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه مراجعه داده شده و در حین معا ینه تلف گرد ید . در کالبد گشا یی، پرخونی بسیار شد ید به همراه خونریزی در اکثر بافت ها منجمله درزیر جلد مشاهده گردید . در محوطه بطنی مایعات زیادی بصورت خونابه جمع شده بود . کبد شدیدأمتورم و ضخیم بوده و در سطح مقطع، حجرا تی انباشته از خون در کبد دیده می شد که همین حفره ها ی پراز خون باعث افزا یش ضخامت کبد ( حدود ۳ برابر ضخامت طبیعی ) شده بود . در قفسه صدری نیز مقدار زیادی خونابه جمع شده بوده و ریه ها شدیدأ پرخون بودند . در فضا ی پر یکاردیوم لخته بزرگ خون مشاهده گرد ی د . با گشودن قلب نقیصه بسیار بزرگی به ابعاد ۴×۴ سانتیمتر در محل سپتوم بطنی د یده شد . بطوریکه از سپتوم ، فقط بخش کوچکی باقی مانده بود . وجود این سوراخ بزرگ با تکوین ناقص دریچه ها ی دهلیزی – بطنی دو لتی و سه لتی همراه بود . وجود این ناهنجاری نادر در د یواره بین دو بطن و نیز عدم تشکیل کامل دریچه ها ی دهلیزی – بطنی باعث شده بود که خون موجود در داخل بطن چپ در هر انقباض قلبی با شدت تمام وارد دهلیزهای راست و چپ و نیز سیستم سیاهرگی بدن شده، تراکم شد ید خونی را در سیاهرگها ی ر یه و سایر نقاط بدن ا یجاد نموده و خونریزی ها ی گسترده ا ی را مخصو صاً در اندام هایی که فعالیت فیزیکی زیادی داشتند، نظیر قلب و عضلات اسکلتی ایجاد کند .