مقاله گزارش ۲۳ مورد کيست کلدوک از دو بيمارستان طالقاني و مفيد، تهران (۸۳–۱۳۶۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۵۸ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: گزارش ۲۳ مورد کيست کلدوک از دو بيمارستان طالقاني و مفيد، تهران (۸۳–۱۳۶۵)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيست کلدوک
مقاله تيپ آناتوميک
مقاله جراحي پالياتيو
مقاله جراحي استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کيست کلدوک يک بيماري مادرزادي مجاري صفراوي است که در ممالک غربي نادر و در آسيا شايع تر است. اکثر موارد گزارش شده تاکنون به صورت موردي بوده است. اين بررسي بر روي بيماران بستري شده در يک دوره ۱۸ ساله، باهدف بررسي روش هاي درماني به کار رفته و تکميل و اصلاح روش هاي جراحي براي کاهش عوارض بيماري انجام شده است.
روش ها: مطالعه به صورت گذشته نگر در دو بيمارستان آموزشي درماني طالقاني و مفيد تهران با بررسي پرونده ۲۳ بيمار مبتلا به کيست کلدوک انجام شده و نتايج (توزيع سني و جنسي، روش هاي تشخيص و درمان) با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي ارايه گرديده است.
يافته ها: از مجموع بيماران مورد بررسي، ۷۰ درصد مونث و شايع ترين تيپ بيماري (%۷۴) ، تيپ I (ساکولار و فوزيفورم) بوده است، اکثر بيماران بين ۵-۱ سال سن داشتند (%۷۰)، بيشترين روش تشخيصي، سونوگرافي (%۱۰۰ موارد) و شايع ترين تظاهر باليني ايکتر (%۷۰) بوده است. روش درماني جراحي در ۷۰ درصد موارد، روش کلاسيک و استاندارد بوده و در ۳۰ درصد موارد از روش هاي جراحي پالياتيو (درناژ داخلي کيست) استفاده گرديد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر از حيث زماني و تعداد موارد، بزرگترين مطالعه در ايران مي باشد. يافته هاي به دست آمده در اين بررسي از نظر فراواني سني و جنسي، تيپ آناتوميک ضايعه و روش هاي تشخيصي و درماني به کار رفته، شبيه ساير مطالعات مشابه در کشورهاي ديگر بوده ولي لزوم ترغيب بيشتر همکاران جراح را به کاربرد روش هاي جراحي استاندارد، براي کاهش بروز عوارض ديررس مشخص مي سازد.