مقاله گزارش ۳۱ مورد عوارض دارويي بستري شده در بيمارستان بوعلي سينا ساري (گزارش كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: گزارش ۳۱ مورد عوارض دارويي بستري شده در بيمارستان بوعلي سينا ساري (گزارش كوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش بيمارستاني
مقاله عوارض ناخواسته دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رافتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوارض ناخواسته دارويي از عوامل مهم ايجاد نقص عضو و مرگ مير در سطح جهان است. ميزان مرگ و مير ناشي از عوارض از بيماري هاي ريوي، ديابت، AIDS، پنوموني و سوانح رانندگي بيشتر است.در اين مطالعه ميزان وقوع عوارض ناخواسته دارويي منجر به بستري در طول ۷ سال در يک بيمارستان آموزشي – درماني مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در طي اين مطالعه توصيفي گذشته نگر، بيماراني كه در طي سالهاي۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۶ به علت عوارض وابسته به دارو، در مركز آموزشي – درماني بوعلي سينا ساري بستري شدند، مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ۳۱ بيمار از ۷۱۶۸۰ بيمار بستري شده در طي دوره ۷ ساله مورد مطالعه، به علت عوارض ناخواسته دارويي بستري شدند. شايع ترين عوارض، واكنشهاي پوستي وتب بود كه به ترتيب در ۷۴ درصد و ۲۲ درصد از بيماران مشاهده شد. فنوباربيتال و پني سيلين نيز شايعترين داروهاي ايجادكننده عوارض بودند (۱۹٫۴ درصد).
استنتاج: تنها ۰٫۰۴ درصد از پذيرشهاي مركز آموزشي – درماني بوعلي سينا ساري وابسته به دارو بود، در حاليکه در کشورهاي ديگر از۲٫۴  تا ۶٫۲ درصد از كل پذيرش هاي بيمارستاني به علت ADR مي باشد. به نظر مي رسد که علت کمتر بودن ميزان بستري شدن ناشي از دارو در کشور ما، به معناي مصرف منطقي تر دارو نبوده بلکه به علت عدم شناسايي عارضه دارويي، ثبت و گزارش آنها است.