مقاله گزينش روش نمونه برداري مناسب و مقايسه روش هاي هيدرولوژيك برآورد بار معلق رودخانه (بررسي موردي درحوزه آبخيز طالقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۸ منتشر شده است.
نام: گزينش روش نمونه برداري مناسب و مقايسه روش هاي هيدرولوژيك برآورد بار معلق رودخانه (بررسي موردي درحوزه آبخيز طالقان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي هيدرولوژيكي
مقاله بار معلق
مقاله حدوسط دسته ها
مقاله نمونه برداري و حوضه طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذرتي پور امين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم خاني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: شمس المعالي نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از ميزان مواد جامد رسوبي كه توسط جريان آب حمل و يا رسوب گذاري مي شود، جزء داده ها لازم و نخستين براي اجراي بررسي هاي فرسايش و رسوب در آبخيزداري است. برآورد رسوب معلق با توجه به كمبود امكانات رسوب سنجي موجود در ايستگاه هاي هيدرومتري با تنگناهايي روبرو مي باشد. اين پژوهش با هدف مقايسه روش هاي هيدرولوژيكي برآورد رسوب معلق با ميزان ديده شده در ايستگاه هيدرومتري با انجام شيوه هاي مختلف برآورد دقت و درستي، و در نهايت گزينش مناسب ترين روش هيدرولوژيکي در شرايط نبود داده هاي مربوط به اندازه گيري پيوسته و همچنين تاثير نمونه برداري در برآورد بهتر رسوب ساليانه در ايستگاه هيدرومتري گلينك حوزه آبخيز طالقان انجام گرفته است. نتايج پژوهش نشان داد، كه تغييرات خطاي مطلق در روش هاي اصلاحي با روند تغييرات رسوب معلق رابطه مستقيم دارد. همچنين بهترين روش هاي برآورد بار معلق رودخانه، روش فائو و حدوسط دسته ها با ميزان خطاي (MAE) به ترتيب ۲۱۷۹٫۹ و ۲۱۷۰٫۶ تن در روز تعيين شدند. بر اين پايه نتيجه گيري شد كه روش هاي نمونه برداري با طبقه بندي جريان نسبت به روش هاي بدون طبقه بندي جريان، داراي درستي ودقت بالاتري هستند، زيرا در كليه برآوردهاي انجام گرفته در روش هاي هيدرولوژيكي برآورد رسوب اين موضوع به اثبات رسيد. همچنين ضرورت تهيه دستکم دو نمونه رسوب لحظه اي در طول هفته براي برآورد دقيق تري از رسوب ساليانه حوزه، مشخص شد.