مقاله گزينش همزمان براي افزايش عملكرد گل محمدي (Rosa damascena Mill) در شرايط اقليمي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: گزينش همزمان براي افزايش عملكرد گل محمدي (Rosa damascena Mill) در شرايط اقليمي تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدي
مقاله شاخص انتخاب
مقاله بهره ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي عقدايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلاب قدكساز رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح نباتات بر اساس مطالعه همزمان صفات يكي از كارآمدترين ابزارهاي به نژادگران در انتخاب ژنوتيپ هاي مطلوب به شمار مي آيد. اين پژوهش با هدف گزينش براي عملكرد گل در ۴۰ اكسشن گل محمدي با ارزيابي صفات مختلف و استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار طي ۳ سال در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور صورت گرفت. اكسشن ها از نظر كليه خصوصيات مورد مطالعه اختلاف معني دار (P<0.01) داشته و وراثت پذيري عمومي (h2b) در اكثر صفات بيشتر از ۵۰ درصد بود. با استفاده از ماتريس هاي واريانس كواريانس فنوتيپي و ژنوتيپي و نيز وراثت پذيري به عنوان ارزش اقتصادي نسبي صفات، ضرايب ۱۲ شاخص براي تركيب هاي مختلف از صفات تعيين گرديد. بيشترين بهره ژنتيكي مورد انتظار از طريق وارد كردن اطلاعات حاصل از تمامي صفات به چرخه انتخاب (شاخص۱۲) بدست آمد. از اين رو انتخاب توام صفات، كارآيي بهتري را نسبت به انتخاب مستقيم بر اساس عملكرد داشت و نتايج اين بررسي اهميت حضور همزمان چندين صفت را در گزينش به اثبات رساند. در مورد پاسخ به گزينش مورد انتظار براي صفات مختلف در هريك از شاخص ها، تعداد گل به عنوان صفت برتر در اين زمينه منظور گرديد. با توجه به نتايج بدست آمده از مقدار شاخص ها براي هر اكسشن، ايلام۱، خراسان۱، كرمانشاه۱، خوزستان۱، فارس۲، قزوين۱، يزد۲ و اصفهان ۸ داراي بيشترين پيشرفت (بهره) ژنتيكي در اكثر شاخص ها بودند و به عنوان اكسشن هاي برتر براي توليد گل محمدي در منطقه انجام پژوهش و يا در شرايط اكولوژيكي مشابه پيشنهاد مي گردند.