سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود دژم – دانشجوی سابق دکتری علوم باغبانی (در حال حاضر استادیار دانشگاه آزاد اسل
مرتضی خوشخوی – استاد بخش باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
اختر شکافنده – استادیار بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

آزمایش هایی برای گزینش درون شیشه ای مستقیم شاخساره های متحمل به نمک در پایه های نارنج، لیموی آب، پرتقال و بکرایی انجام شد. ریز نمونه های محور رولپه از گیاهچه های درون شیشه ای پایه های مذکور جدا شده و روی محیط کشت پایه موراشیگی و اسکوگ (MS) به همراه ۳% ساکارز، ۷/۵ گرم در لیتر آگار، ۱ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و غلظت های مختلف کلرید سدیم (NaCl) و (۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ گرم در لیتر) کشت شدند. افزایش غلظت NaCl تعداد ریزنمونه های زنده و میزان باز زایی را کاهش داد به طوریکه در غلظت ۱۰ گرم در لیتر NaCl باز زایی صورت نگرفت. اگر چه در غلظت ۵ گرم در لیتر نمک باز زایی و تولید شاخساره صورت پذیرفت، ولی میزان باز زایی در مقایسه با محیط فاقد نمک دارای تفاوت معنی داری بود.شاخساره های متحمل به نمک از محیط حاوی ۵ گرم در لیتر کلرید سدیم گزینش شده و جهت بررسی ثبات ژنتیکی آنها، سه مرتبه در همین محیط زیر کشت شده و در زیر کشت چهارم به محیط فاقد نمک منتقل شدند. در زیر کشت پنجم جهت مقایسه، شاخساره های گزینش شده و گزینش نشده دگربار به محیط حاوی ۵ گرم در لیتر کلرید سدیم منتقل شدند. شاخساره های گزینش شده پس از قرار گرفتن در محیط حاوی نمک به رشد و پرآوری ادامه دادند، در حالی که رشد شاخساره های گزینش نشده در محیط حاوی نمک متوقف شده و میزان رشد و پرآوری بین آنها معنی دار گردید.