سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اباذر رجبی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج
محمد رضا اوراضی زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج
داریوش فتح ا.. طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج

چکیده:

تهیه و شناسایی پایه های گرده افشان مناسب امری ضر وری جهت تهیه ارقام متحمل به خشکی در چغندرقند محسوب می شود. در این تحقیق که از سال ۱۳۸۰ شروع شد، ابتدا چهار توده اولیه مولتی ژرم پس از مرحله استقرار در مزرعه تحت تنش خشکی قرار گرفتند. در مرحله برداشت، از هر توده تعداد ۲۰ ریشه انتخاب و جهت انجام ورنالیزاسیون در سیلو نگهداری شدند. در بهار ۱۳۸۱ ریشه های هر توده بطور جداگانه در داخل یک قطعه ایزوله کاشته شد. پس از گرده افشانی آزاد در هر ایزوله، ۴۵ برادر و خواهر ناتنی به دست آمد که در بهار ۱۳۸۲ ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان ۴۵ خانواده برادر و خواهر ناتنی مذکور، تعداد ۹ خانواده متحمل شناسایی و در بهار ۸۳ تحت شرایط تنش در مزرعه کشت شد . در دور دوم گزینش و در زمان برداشت، از هر خانواده تعداد ۲۰ ریشه انتخاب و سیلو شد . در بهار سال ۸۴ مجموعاً ۱۰۸ خانواده برادر و خواهر ناتنی به دست آمد که در آزمایشگاه به وسیله مانیتول مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی تعداد ۱۵ خانواده برادر و خواهر ناتنی متحمل شناسایی و سپس با یک والد سینگل کراس تلاقی داده شد . در بهار ۸۵ بذر این تست کراس ها برداشت و در حال حاضر در مزرعه در شر ایط واجد تنش و بدون تنش خشکی تحت ارزیابی هستند.