سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پرویز صالحی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور به دست آوردن لاین های خالص لوبیا چیتی جهت کشت مستقیم و یا شرکت در دو رگ گیری لازم است خالص سازی توده های بومی صورت گیرد. این آزمایش با بکارگیری روش اصلاحی سلکسیون انفرادی انجام گردید. در سال اول آزمایش ۵۰ توده بومی لوبیا چیتی که قبلاً از مناطق لوبیاکاری استان فارس جمع آوری شده بود، کشت شدند. تک بوته ها در زمان برداشت براساس صفات مطلوب زراعی انتخاب شدند. سال دوم آزمایش تعداد ۵۷تک بوته برتر سال اول به همراه رقم شاهد(تلاش) که هر ده خط یکبار تکرار گردید کشت شدند. در پایان تعداد ۱۲لاین خالص که علاوه بر صفات مناسب زراعی، میزان عملکردشان براساس رسم نمودار نسبت به رقم شاهد بالاتر بود انتخاب شدند. سال سوم آزمایش لاین های خالص سال قبل به همراه توده محلی سده (شاهد)، رقم محلی خمین و لاین هایCos16، G14083 روی هم ۱۶ رقم و لاین در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد همگی تیمارها به جز لاین خالص بومی (F) عملکرد بیشتری نسبت به شاهد داشتند. لاین خالص ۱۰E با عملکرد ۲۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند و دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱% بود. نهایتاً ۳ لاین خالص بومی لوبیا چیتی شامل ۱۰E، ۹E و ۱۹E با داشتن عملکرد بالا و صفات مناسب زراعی انتخاب شدند.