سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رضا کوچکی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ع. براتی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ح هاشمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
عزت احمدی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ,

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عمل کرد و بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط تعداد ۴۰ رقم و لاین پیشرفته جو (همراه با دو شاهد شماره ۱ و ۲۰) در طی سال زارعی ۸۴-۱۳۸۳ در ۸ ایستگاه منطقه سرد کشور شامل ایستگاههای کرج، تبریز ، مشهد ، میاندوآب ، جلگه ر خ، اراک، همدان و اردبیل، در دو آزمایش جداگانه (A1, A2) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایش یکنواخت مورد بررسی قرار گرفتند . عملکرد ارقام و لاین های مورد بررسی پس از جمع آوری نتایج از مکان های مختلف مورد تجزیه مرکب قرار گرفت که در هر دو آزمایش اثر رقم معنی دار نشد ولی اثر رقم × مکان درآزمایش A2 معنی دار بود . مقایسه میانگین با استفاده از روش دانکن نشان داد که ژنوتیپ های شماره ABYTC1-9 و ABYTC1-12 و ABYTC1-6 ABYTC117 و ABYTC1-7 و ABYTC1-8 و ABYTC1-15 و ABYTC1-16 و ABYTC1-14 در آزمایش A1 و ژنوتیپ های شماره ABYTC1-9 و ABYTC1-11 و ABYTC1-4 و ABYTC1-5 و ABYTC1-7 و ABYTC1-8 و ABYTC1-14 و ABYTC1-17 و ABYTC1-18 در آزمایش A2 دارای بیشترین عمل کرد بودند . درمجموع از هر دو آزمایش با توجه به پارامتر پایداری رتبه و صفات مهم (مقاومت به بیماری ، خوابیدگی و سرما و زودرسی) تعداد ١٨ ژنوتیپ به عنوان ارقام و لاین ها ی برترانتخاب شدند.