سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا اقاجمالی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز
مریم اکبری موسوی – گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز
محمود براتی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز

چکیده:

در این مقاله انتشار امواج الکترومغناطیساز یکبلور فوتونییکبعدی که سلول واحد آن از سه لایهی مختلف دیالکتریک تشکیل شده است را به کمکروش ماتریسمشخصه، بررسی کرده و اثر زاویهی تابشبر پهنای باند ممنوعه را مورد مطالعه قرارداده ونتایج را با نتایج بدست آمده برای بلور فوتونی یکبعدی دو لایهای مقایسه میکنیم. نتایج نشان میدهد لایهی اضافه شده سبب افزایشپهنای باند ممنوعه میگردد. بنابراین یکچنین ساختاری نسبت به بلور فوتونی یکبعدی دو لایهای، به عنوان یکفیلتر برای امواج الکترو مغناطیسدر یکمحدودهی معینی از طول موج و برای تمام زوایای تابشی، بهتر عمل میکند.