سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد حاج علیلو – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
بهرام وثوق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

اپیدوتها و سنگهای اپیدوتیتی از جمله گوهرهای نیمه قیمتی هستند که در ارتباط با رخسارههای دگرگونی و نیز دگرسانیهای گرمابی بوجود میآیند. ذخایر متعددی از اپیدوت و اپیدوتیت در آذربایجان وجود دارد که عمدتاً در ارتباط با زونهای دگرسانی تشکیل شدهاند. مهمترین مناطق حاوی ذخایر اپیدوت در آذربایجان به ترتیب اهمیت عبارتند از منطقه دوزال نوجه مهر واقع در شمال آذربایجان، تیکمهداش در جنوب تبریز و میشو در شمال غربی تبریز، که از این میان مناطق دوزال-نوجه مهر و تیکمه داش دارای پتانسیل بالایی جهت استحصال این کانی گوهری هستند.