مقاله گسترش تجارت و فرصت هاي شغلي زنان (مطالعه موردي صنايع توليدي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه 159 تا 182 منتشر شده است.
نام: گسترش تجارت و فرصت هاي شغلي زنان (مطالعه موردي صنايع توليدي ايران)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله اشتغال
مقاله اشتغال زنان
مقاله صادرات
مقاله واردات
مقاله ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پوش دوزباشي هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن فرآيند به ظاهر غيرقابل اجتنابي است که فرصت ها و تهديدهاي زيادي را فراروي کشورهاي دنيا قرار داده است. با وجود عدم تمايز ميان زن و مرد در جهاني يکپارچه، به نظر مي رسد زنان آثار جهاني شدن را با گستردگي بيشتري تجربه مي کنند. بنابراين، با توجه به نقش بي بديل و غيرقابل انکار زنان در فرآيند توسعه پايدار، مطالعه تاثير عوامل موثر بر اشتغال آنان از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو، با توجه به رويکرد نظام جمهوري اسلامي به عدم تبعيض جنسيتي در اشتغال، اين مطالعه با استفاده از روش داده  هاي تابلويي به سنجش تاثير شاخص هاي آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در بخش صنعت طي سال هاي 84-1375 پرداخته است. نسبت صادرات، واردات و نيز نسبت مجموع آن ها به ارزش افزوده در سطح صنايع دورقمي، شاخص هاي آزادسازي مورد استفاده در اين مطالعه است. نتايج بدست آمده بيانگر تاثير منفي و معنا دار اين شاخص ها بر اشتغال صنعتي زنان است. با توجه به اين نتايج، پيشنهاد مي شود با ايفاي نقش نظارتي دولت و شناسايي بخش هاي موفق در تجارت خارجي، امکانات بيشتري براي ارتقاي بهره وري آن ها فراهم شود تا رقابت پذيري صنايع ايران در مقابل ساير کشورها گسترش يافته و از طريق توسعه صادرات و افزايش توليد، تقاضاي نيروي کار و نيز تقاضاي نيروي کار زنان افزايش يابد.