سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبری – کارشناس ارشد – گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
رضا محمودی – استاد – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – استادیار – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- کرمان
مهدیه جمشیدی جم – کارشناس ارشد – گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

در این تحقیق گسترش توزیع اندازه دانه حین رشد دانه برنج ۳۰-۷۰حاوی عناصر آلیاژی مطالعه شده است. نمونه هایی از برنجها ی آهن دار حاوی عناصر سیلیسیم و آلومینیم و همچنین برنج بدون عناصرآلیاژی در دماهای مختلف بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد و زمانهای مختلف بصورت ایزوترمال آنیل شدند. مساحت دانه ها به عنوان پارامتر اندازه دانه، اندازه گیری شد و با تئوری های موجود مورد بررسیقرار گرفت . نتایج نشان می دهند که توزیع اندازه دانه بدست آمده در برنج بدون عناصر آلیاژی و برنج آهن دار حاوی سیلیسیم از نوع لگ -نرمال است و با گذشت زمان شکل توزیع تقریبا ثابت می ماند .بنابراین رشد دانه در این آلیاژها نرمال است . از آنجا که توزیع اندازه دانه بدست آمده از نمونه های آلیاژ آلومینیم دار نشان دهنده وقوع رشد دانه غیرنرمال در این نمونه ها است ، رشد دانه در برنج آهن دارحاوی آلومینیم نمی تواند بوسیله قانون رشد دانه توصیف شود . همچنین نتایج نشان می دهد ک ه در محدوده دمایی کار شده رابطه سیستماتیکی بین شکل توزیع و کشیدگی سمت راست توزیع وجود ندارد