مقاله گسترش فيزيکي شهرها و ضرورت تعيين حريم امن شهري (نمونه: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: گسترش فيزيکي شهرها و ضرورت تعيين حريم امن شهري (نمونه: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش فيزيکي شهر
مقاله ايمني شهري
مقاله حوزه امن شهرها
مقاله خطر زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدرحمتي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نژاد نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع جغرافيايي مخاطرات طبيعي که به کشته شدن تعداد زيادي و ويراني جوامع انساني مي انجامد بر جغرافياي نواحي با رشد بي برنامه منطبق مي باشد. رشد بي رويه شهرها وخزش مناطق شهري بر بستر طبيعي بدون توجه به خطرات طبيعي لزوم توجه به برنامه ريزي شهري در تعيين حريم امن و پايدار شهرها را مي طلبد. بي شک تعيين حوزه امن در شهرها درتقليل خطرات و آسيب پذيري شهرها رهگشا خواهد بود. در اين پژوهش با بررسي رشد فيزيکي شهر اصفهان و با توجه به داده هاي مربوط به گسترش مناطق شهري آن با استفاده از مدل آنتروپي شانون سعي در تبيين گسترش شهر اصفهان وآسيب پذيري حاصل از آن خواهيم داشت.
ماحصل بررسي انجام شده در اين پژوهش، نشان مي دهد: ۱- در سال هاي اخير (۱۳۸۲- ۱۳۷۵) تراکم ساخت و سازهاي شهري افزايش داشته است. ۲- گسترش شهر در جهات نامشخص، لزوم تعيين حريم امن شهري را به امري اجتناب پذير بدل مي نمايد. ۳- عليرغم وجود گسل هاي فراوان در جنوب شهر، گسترش شهر اصفهان در جنوب شهر نيز ادامه دارد.