سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم
امیر سعیدی مهر – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

برای اولین بار نهشته های سازند قم در جزیره قویون داغی دریاچه ارومیه از نظر گسترش چینه شناسی فرامینیفرا مورد مطالعه قرار گرفت . از این برش که از سنگ آهک تشکیل شده است، ۲۷ جنس و ۳۰ گونه فرامینیفرا بنتونیک شناسایی شدند . با توجه به تجمع فرامینیفرا سن نهشته ها بوردیگالین است . بررسی گونه ها حاکی از آن است که می توان برش را بر اساس تنوع و فراوانی به دسته های A تا F گروه بندی کرد . بیشترین تنوع در دسته های B ، D و F دیده میشود و بیشترین Miogypsina spp. ، Miolepidocyclina sp. ، Asterigerina sp. ، فراوانی را گونه های Elphidium spp . Quinqueloculina spp.و Dendritina rangiو دارند . تنوع و فراوانی .Bو A ( دسته های l agoon/inner shelf فرامینیفرا در قاعده برش مورد مطالعه نشان دهنده محیط ( و در ادامه تا انتهای برش محیط دریایی و ) inner shelf دسته های C تا ) F می باشد