مقاله گستره به كارگيري نتايج تحقيق در عملكرد باليني پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۲۰ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: گستره به كارگيري نتايج تحقيق در عملكرد باليني پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق
مقاله به كارگيري نتايج تحقيق
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از نتايج تحقيق مقوله مهمي در پرستاري و راهي براي گسترش دانش و قدرت بخشيدن به حرفه پرستاري است. به کارگيري نتايج تحقيق در ارايه مراقبت رويکردي جديد در پرستاري ايران است که مفهوم نوظهور پرستاري مبتني بر تحقيق را تداعي مي نمايد. اين مطالعه با هدف تعيين گستره استفاده از نتايج تحقيقات در عملکرد باليني پرستاران انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي است. در اين مطالعه ۳۷۵ نفر از پرستاران باليني شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با حداقل يک سال سابقه کاري در سال ۱۳۸۵به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب شده و پرسشنامه خود اظهاري ۵ بخشي را تکميل کردند. گستره به كارگيري نتايج تحقيق بر اساس چهار ملاك استفاده از نتايج تحقيق در عملكرد باليني شامل نگرش پرستاران نسبت به تحقيق و استفاده از نتايج آن، دانش مورد استفاده در انجام فعاليت هاي پرستاري، فعاليت هاي تحقيقي و مهارت هاي مربوط و ميزان دسترسي پرستاران به امكانات اطلاع رساني و كتابخانه اي، تعيين و در سه دسته گستره بالا، متوسط و پايين طبقه بندي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي نظير فراواني مطلق و نسبي و ميانگين و آمار استنباطي نظير آزمون كاي دو در نرم افزار SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان استفاده از نتايج تحقيق در فعاليت هاي باليني در ۶۶٫۹% از پرستاران در سطح پايين و بقيه در سطح متوسط است و ارتباط مستقيم و معناداري بين متغيرهاي سطح تحصيلات در پرستاري، رضايت از حرفه پرستاري و مهارت استفاده از زبان انگليسي پرستاران مورد مطالعه با گستره استفاده از نتايج تحقيق وجود دارد.
نتيجه گيري: اکثر پرستاران مراقبت هاي پرستاري را بر اساس نتايج حاصل از تحقيق بنا نمي نهند. در حالي که ما در دنيايي به سر مي بريم که سرعت توليد اطلاعات و دانش بسيار زياد بوده و بايد راه هايي را فرا گيريم که قادر باشيم سريعا و به طور موثر از يافته هاي تحقيق استفاده کنيم.