مقاله گستره و دامنه شهودگروي اخلاقي مور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: گستره و دامنه شهودگروي اخلاقي مور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترده و دامنه شهود گروي اخلاقي مور
مقاله مفهوم وصفي «خوب »
مقاله احکام يا اقضاياي اخلاقي مشتمل بر محمول « خوب»مفاهيم اخلاقي ناظر به الزام و تکليف
مقاله شهود
مقاله بداهت ذاتي
مقاله صدق ضروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل آبادي علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پرسش هاي بسيار اساسي درباره شهود گروي اخلاقي مور اين است که گسترده و دامنه شهود گروي اخلاقي وي تا کجاست. آيا شهود گروي اخلاقي وي صرفا ناظر به مفاهيم اخلاقي ارزشي و احکام يا قضاياي اخلاقي مشتمل بر آنهاست يا اينکه به مفاهيم اخلاقي ناظر به الزام  و تکليف و احکام يا قضاياي اخلاقي مشتمل بر اين مفاهيم نيز مربوط مي شود؟ در اين مقاله خواهيم کوشيد تا با روشي تحليلي–انتقادي نشان دهيم که بر خلاف راي برخي مفسران/ منتقدان مور، گسترده و دامنه شهود گروي اخلاقي وي هرگز مفاهيم اخلاقي ناظر به الزام و تکليف و احکام يا قضاياي اخلاقي مشتمل بر اين مفاهيم را در بر نمي گيرد، بلکه صرفا به مفاهيم اخلاقي ارزشي و احکام يا قضاياي اخلاقي مشتمل بر آنها محدود مي شود. در عين حال، نشان خواهيم داد که از ميان مفاهيم اخلاقي ارزشي و احکام يا قضاياي اخلاقي مشتمل بر آنها نيز فقط و فقط مفهوم وصفي «خوب» مشمول شهود گروي اخلاقي مورند.