سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش
عبدالمجید نورتقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معمار ی، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش

چکیده:

در حالی که بیشتر اتلاف انرژی در سطح کلان به دلیل از هم گسیختگی بافت های شهری امروزه رخ می دهد ولی توجه اکثر صاحبنظران مسایل بهینه سازی مصرف انرژی به تک بناهایی می باشد که هر یک از تک بناها بجز در بستر شهری آن که همان بافت های شهری است معنا پیدا نمی کند . در اغلب موارد پرداختن به ماکرو کلیما مد نظر است و این در حالی است که بناها و ساختمان هایی که مورد بررسی قرار می گیرند متاثر از میکرو کلیمای خاص خود می باشند .در این نوشتار سعی شده است با ارزیابی تاثیرات مجموعه بناها در بافت شهری بر یکدیگر به راهکارهایی به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی پرداخته شود. – طراحی اکولوژیک – دانش ایرودینامیک معماری – مفاهیم معماری سنتی دربرخورد با بهینه سازی انرژی – تاثیر اقلیم برمعماری شهر . طراحی سایت . جهت گیری ساختمان . نحوه توزیع جرم ساختمان . فرم ساختمان . محیط اطراف ساختمان .جنس و رنگ موادومصالح درروزگارانی که به تقلید ازمعماری مدرن غربی پرداختیم ومعماری سنتی خودرا کنارگذاشتیم ، افزایش بی رویه مصرف سوخت های فسیلی برای تنظیم شرایط حرارتی ساختمان ، علاوه بر اتلاف منابع انرژی ، موجب آلودگی روزافزون محیط زیست شده است . وهمچنینناختمان نسبت به آنچه ازدست می رود و آنچه جایگزین می شود بسیار اندک است .