سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب سجادی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
میرفائز میری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

در این مقاله ما گشت تصادفی پافشار فوتون را در یک شبکه یک بعدی با گذردهی وابسته به مکان بررسی کرده ایم . ضرایب گذردهی در نقاط مختلـف شـبکه، مقـادیر تصادفی و مستقل از هم با تابع توزیع f(t) فرض شده اند . رفتار پخشی فوتون در چنین زنجیره ای بسته به رفتار (f(t در t→o متفاوت خواهد بود . با به کـارگیری روش تقریبی محیط مؤثر ، پدیده پخش ناهنجار فوتون را پیش بینی کرده ایم . شبیه سازی مونت کارلو نیز این نتیجه را تایید می کند